המדריך המתומצת להליך פינוי בינוי

רקע רקע

השלב המקדמי (טרום חוזי)
התארגנות ראשונית והנעת ההליך עד לחתימת הסכם התקשרות מפורט

צוות תכנון פרויקטים בנייהצוות תכנון פרויקטים נדלן

מינוי נציגות

בחירת עו"ד בעלי הזכויות ובחירת יועצים נוספים – מפקח ושמאי

קיום כנס בעלי זכויות להצגת עיקרי הסכם ההתקשרות ומתן מענה לשאלות

עריכת הסכם התקשרות מפורט לביצוע הפרויקט, לרבות מפרט טכני, ואישורם ע"י הנציגות

קיום מכרז יזמים (אישור הסכם ההתקשרות הינו תנאי להשתתפות במכרז), מיון ההצעות המסחריות הטובות ביותר וריכוז הצעות מובילות ע"י הנציגות

הטמעת התחייבויותיו המסחריות של היזם הנבחר בהסכם ההתקשרות

כנס בעלי הזכויות לבחירת יזם, על פי החלטת רוב

כנס חתימות וסיום שלב ראשון!

צוות תכנון פרויקט נדלןצוות תכנון נדלן

ממועד חתימה על הסכם ההתקשרות
שלב התכנון עד לתחילת העבודות

חתימת רוב של 66% מבעלי הזכויות

הכנת תכנית מתאר מפורטת לפינוי בינוי (תב"ע חדשה)

מסירה והצגת התב"ע החדשה לנציגות ולעו"ד בעלי הזכויות

הגשת התב"ע החתומה למוסדות התכנון

חלופות טיוטות תב"ע והתאמתה להסכם ככל ויש צורך

קבלת המלצת הוועדה המקומית להפקדת התב"ע החדשה לוועדה המחוזית / הגשה לוועדה המחוזית

קבלת היתר בניה

פרסום התב"ע החדשה, דיון בהתנגדויות ומתן תוקף

תחילת עבודות!

צוות נדלן בשטחצוות בשולחן

ממועד התקיימות התנאים המתלים להסכם ההתקשרות ציר זמן

התקיימות התנאים המתלים: חתימת 100% מבעלי הזכויות, תב"ע חדשה, הכרזה כמתחם פינוי בינוי עפ"י חוק, חתימה על הסכם ליווי

הודעת פינוי (90 יום הודעה מראש)

רישום שעבוד לטובת הגוף המממן

פינוי הדירות לאחר המצאת ערבויות: ערבות חוק מכר, ערבות מיסים, ערבות דמי שכירות, ביטוחים וערבויות נוספות עפ"י צורך

סיום עבודות ומסירת דירות

שלב הביצוע (בין 30- ל-40 חודשים)

רישום בית משותף וזכויות הבעלים בדירות החדשות

צוות תכנון פרויקטים בנייהצוות תכנון פרויקטים נדלן

בחירת עו"ד בעלי הזכויות

בחירת אנשי מקצוע – שמאי ומפקח

כנס בעלי הזכויות להצגת הסכם ההתקשרות ומענה על שאלות

ניהול מו"מ והגעה לנוסח הסכם התקשרות, לרבות מפרט טכני, המאושר ע"י הנציגות

כנס חתימות על הסכם ההתקשרות וסיום שלב ראשון.

צוות תכנון נדלןצוות תכנון פרויקט נדלן

ממועד חתימה על הסכם ההתקשרות שלב התכנון עד לתחילת העבודות

חתימת רוב של 67% מבעלי הזכויות

הכנת תכנית מתאר מפורטת לפינוי בינוי (תב"ע חדשה)

מסירה והצגת התב"ע החדשה לנציגות ולעו"ד בעלי הזכויות

הגשת התב"ע החתומה למוסדות התכנון

חלופות טיוטות תב"ע והתאמתה להסכם ככל ויש צורך

קבלת המלצת הוועדה המקומית להפקדת התב"ע החדשה לוועדה המחוזית / הגשה לוועדה המחוזית

קבלת היתר בניה

פרסום התב"ע החדשה, דיון בהתנגדויות ומתן תוקף

תחילת עבודות!

צוות נדלן בשטחצוות בשולחן

ממועד התקיימות התנאים המתלים להסכם ההתקשרות ציר זמן

התקיימות התנאים המתלים: חתימת 100% מבעלי הזכויות, תב"ע חדשה, הכרזה כמתחם פינוי בינוי עפ"י חוק, חתימה על הסכם ליווי

הודעת פינוי (90 יום הודעה מראש)

רישום שעבוד לטובת הגוף המממן

פינוי הדירות לאחר המצאת ערבויות: ערבות חוק מכר ערבות מיסים ערבות דמי שכירות ביטוחים וערבויות נוספות עפ"י צורך

סיום עבודות ומסירת דירות

שלב הביצוע (בין 30- ל-40 חודשים)

רישום בית משותף וזכויות הבעלים בדירות החדשות

  • צרו קשר
    צרו איתנו קשר
  • WhatsApp